Obchodní podmínky

Úvod KontaktObchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Sky Office JTN, s.r.o., se sídlem Vančurova 641, Velké Přílepy 25264, IČO: 27 40 37 85  (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.skyoffice.cz(dále jen "systém").

 

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.skyoffice.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 588 a násl. ve spojení s ust.. § 612 a násl. zákona č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

 

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

 

1.6 Dárkové poukazy objednané u společnosti Sky Office JTN, s.r.o. jsou platné po dobu 1 roku od data vystavení /prodloužení možné na základně předchozí domluvy, případně po doplacení cenového rozdílu/.

 

2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

 

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

 

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností Sky Office JTN, s.r.o.

 

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. 

 

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).

* Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky

* Zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č.. 108/2000 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

 

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

 

* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

o zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)

o zboží nesmí být použité

o zboží musí být nepoškozené

o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)

o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Zboží musí být zasláno doporučeně. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 21%

 

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6

 

5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK

 

6. Poštovné a balné

6.1 Společnost Sky Office JTN, s.r.o. si balné neúčtuje.

 

6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slev a to následovně:

 

6.3 Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.

 

6.4 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

 

7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti Sky Office JTN, s.r.o. uvedeny v mailové notifikací. 

 

7.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží na poště či přepravní společnosti.

 

7.3 Hotově dle podmínek uvedených na www.skyoffice.cz na základě vystaveného příjmového peněžního dokladu.

 

7.4 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit dodání zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

 

8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. 

 

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

 

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Případně elektronicky na e-mailovou adresu.

 

8.4 Zboží je k dispozici také k osobnímu odběru po vzájemné dohodě.

 

8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

 

8.6 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

 

8.7 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

 

9. Záruční podmínky a reklamační řád

 

9.1 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti Sky Office JTN, s.r.o. je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad. V případě elektronického objednání zboží je možné zaslat doklad o zaplacení po vyžádání.

 

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

 

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán 

* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu

 

 

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

 

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

Sky Office JTN, s.r.o.

Vančurova 641

252 64  Velké Přílepy

 

10. Ochrana osobních dat

10.1 Společnost Sky Office JTN, s.r.o. se plně řídí zákonem č.. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

 

10.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

 

10.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

Copyright 2015 - 2024 © Vyhlídkové lety Česká Lípa